Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen ook als PDF gedownload worden.


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Asha te Groningen
ingeschreven bij de K.v.K. te Groningen onder nummer 02056511

Voorwoord:
0.1
Deze voorwaarden zijn zo duidelijk mogelijk (Jip en Janneke taal) opgesteld.

Definities:
1.1.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een dienst of product van Asha afneemt.

1.2.
Producten en diensten van Asha: de door Asha te leveren producten en diensten zoals bv.  webdesign, webhosting, automatisering en adviezen. Onze diensten en producten zijn nogal gevarieerd en met dit artikel willen we al onze producten en diensten omvatten, niet alleen die hier genoemd worden.

1.3.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Asha.

1.4.
Schriftelijk: hiermee bedoelen we alle communicatie per brief, email of fax. Telefonische afspraken moeten per brief, email of fax worden vastgelegd voordat ze gelden als 'schriftelijk'.


Gebied van toepassing:
2.1.
Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Asha. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

2.2.
Wanneer u een bestelling doet van een dienst of product geeft u daarmee aan in te stemmen met deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk daarover iets anders is afgesproken.

2.3.
Ook als de opdrachtgever aangeeft dat haar/zijn voorwaarden geldiger zijn dan die van ons, blijven wij in principe op het standpunt dat onze leveringsvoorwaarden (als leverancier van het product of dienst) voorrang hebben.


Aanbiedingen en overeenkomst:
3.1.
We proberen al onze prijzen en aanbiedingen zo nauwkeurig mogelijk te vermelden. Maar niets menselijks is ons vreemd en er kunnen fouten in zitten. Een prijsopgave staat pas vast op het moment dat opdrachtgever en Asha een overeenkomst aangaan.

3.2
Een overeenkomst is pas geldig indien Asha een offerte heeft gedaan voor het verlangde product of dienst en de wederpartij daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
Prijzen:
4.1.
Alle prijzen die aan de opdrachtgever worden getoond zijn in euro's en exclusief BTW en verzendkosten tenzij anders vermeld.

4.2.
Asha levert alleen producten diensten als de prijs van tevoren is overeengekomen. Bij het leveren van diensten geldt in principe het afgesproken uurtarief, of het maximum afgesproken bedrag voor een afgesproken aantal uren, tenzij het aantal uren voor de te leveren dienst het geschatte aantal uren met meer dan 15% gaat overstijgen.
Dit zal dan tijdig met de opdrachtgever besproken worden. Met tijdig wordt bedoeld: uiterlijk voordat 75% van het maximum aantal uren dienstverlening is verricht.


Facturering en betalingstermijn:
5.1.
Het tijdstip waarop gefactureerd wordt is afhankelijk van het afgenomen product:
- diensten worden gefactureerd na het afronden van de dienst tenzij de dienstverlening langer dan een maand duurt. In dat geval wordt aan het einde van de maand de uren gefactureerd die die maand zijn gewerkt.
- producten worden gefactureerd op het moment van levering.
- advertentieruimte wordt gefactureerd op de 1e van de maand na het ingaan van het vertonen van de advertentie(s).

5.2.
In principe hanteert Asha een betalingstermijn van 14 dagen voor nieuwe klanten en 30 dagen voor bestaande klanten met een goed betalingsgedrag. In overleg met de klant kan hiervan afgeweken worden.

5.3.
Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard.

5.4.
Bij wanbetaling kan Asha de volgende acties ondernemen:
- het stopzetten van de dienstverlening (bv. het stoppen met een project of blokkeren van een gehoste website);
- het inschakelen van een incassobureau waarbij alle kosten verhaald worden op de wederpartij en eveneens een rente van 1% per maand over het factuurbedrag;
- het terugvorderen van geleverde goederen;

5.5.
Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter zake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.


Levering en risico:
6.1.
Opgegeven levertijden zijn bij benadering en aangezien wij ook afhankelijk zijn van toeleveranciers kunnen we hierin geen garanties geven.

6.2.
Het risico voor verkochte producten is tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever van het moment dat de goederen het magazijn van Asha hebben verlaten. De vervoerder wordt in overeenstemming met de opdrachtgever bepaald.


6.3.
De opdrachtgever is verplicht het geleverde product na aflevering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen was overeengekomen.


Eigendomsvoorbehoud:
7.1.
Alle geleverde en nog te leveren goederen en diensten blijven eigendom van Asha totdat alle kosten voor het geleverde product/dienst betaald zijn.

7.2.
Als er een overeenkomst is over door Asha te leveren diensten, maar eerder gefactureerde diensten zijn nog niet betaald binnen de afgesproken betalingstermijn, kan Asha besluiten de dienstverlening stop te zetten totdat de achterstallige facturen zijn betaald.


Reclames / retouren:
8.1.
Het terugsturen van een geleverd product kan alleen binnen 8 werkdagen indien die nog in de originele verpakking zit. Ook moet hierover een schriftelijke (het liefst per email) afspraak worden gemaakt.


Aansprakelijkheid:
9.1.
Asha is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Asha te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door Asha afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door Asha te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur ter zake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Asha nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.


Overmacht:
10.1.
In geval van overmacht kan Asha de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, of de koop  ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

10.2.
Voorbeelden van overmacht zijn o.a.: staking, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten.
Aangezien Asha een eenmanszaak is valt ziekte van de eigenaar ook onder overmacht, maar door samenwerking met andere bedrijven zullen lopende overeenkomsten zo goed mogelijk worden opgevangen in overleg met de opdrachtgever.Wanprestatie en ontbinding:
11.1.
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Asha gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

11.2.
Asha heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Asha ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
12.1.
Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Groningen. Asha is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

12.2.
Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.


Overig:
13.1.
Op de diverse websites waarop Asha haar diensten en producten verkoopt kunnen aanvullende voorwaarden staan die betrekking hebben op een dienst of product. Deze voorwaarden zijn speciale aanvullende voorwaarden die gelden naast deze algemene voorwaarden.